Reklamace

Pokud se na zařízení objeví chyba, která závažně ovlivňuje fungování přístroje.

Zašlete ho k nám.

 

 

Postup při reklamaci:

1) Z odkazu níže stáhněte reklamační formulář a vyplňte jej.

2) Udělejte si kopii faktury, která slouží jako záruční list.

3) Reklamační formulář s kopií nebo originálem faktury přiložte k notebooku

4) Notebook pečlivě zabalte, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození

5) Zašlete na naši adresu GGPC, Kloboukova 65, Praha 4, PSČ 148 00

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 

 

 

POZOR! POKUD U REKLAMOVANÉHO ZAŘÍZENÍ NEBUDE REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ A FAKTURA, REKLAMACE NEBUDE UZNÁNA A BUDE ZASLÁNA ZPĚT NA VAŠE NÁKLADY!

 

 

 

 

Nárok na reklamaci zaniká pokud do zařízení bylo neoprávněně zasahováno uživatelem nebo jiným servisním střediskem. Pokud zařízení bylo poškozeno zákazníkem a nebo pokud byla poškozena záruční plomba na zařízení.

 

 

 

NA REKLAMACI U JINÝCH AUTORIZOVANÝCH I NEAUTORIZOVANÝCH REKLAMAČNÍCH STŘEDISEK NEBUDE BRÁN ZŘETEL!

 

Na takové zařízení nebude poskytnuta bezplatná oprava v rámci reklamace a tím zaniká celková záruční doba na opravu zařízení. Vystavené dobropisy jinými servisními středisky nebudou proplaceny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě-

 

 

 

 

Zboží musí být ve stavu takovém v jakém jste ho přijali. Zařízení musí být ve stejném neporušeném obalu a musí být s veškerým příslušenstvím.

 

 

 

 

Postup při vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě:

1) Z odkazu níže stáhněte reklamační formulář a vyplňte jej.

2) Udělejte si kopii faktury.

3) Reklamační formulář s kopií faktury přiložte k notebooku.

4) Notebook pečlivě zabalte, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození samotného zařízení ani obalu.

5) Zašlete na naši adresu GGPC, Kloboukova 65, Praha 4, PSČ 148 00

6) Následně vás budeme kontaktovat a na vaši E-mailovou adresu vám bude zaslán dobropis.

7) Na dobropis napište své číslo účtu.

8) Dobropis podepište.

9) A zašlete jej zpět elektronicky na E-mailovou adresu z které vám byl doručen.

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 

POZOR! POKUD U VRÁCENÉHO ZAŘÍZENÍ NEBUDE REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ A FAKTURA, VRÁCENÍ ZBOŽÍ NEBUDE UZNÁNO A BUDE VRÁCENO ZPĚT NA VAŠE NÁKLADY!

 

 

 

Nárok na vráceni ve 14ti denní lhůtě zaniká pokud: 

 

 

1) Zákazník se se zařízením seznámil na výdejním místě a převzal jej.

2) Pokud v zařízení byl upravován software dle požadavku zákazníka Tj. Instalace jiného operačního systému na žádost zákazníka.

3) Pokud v zařízení byla rozšiřována operační paměť na žádost zákazníka

4) Pokud v zařízení byl měněn nebo rozšiřován pevný disk na žádost zákazníka.

5) Pokud je zařízení kosmeticky poškozeno.

6) Pokud není v obalu ve kterém bylo zařízení prodáváno.

7) Pokud není příslušenství u notebooku kompletní.

8) Pokud je zboží zakoupeno na firmu a nebo osobě podnikající která si zboží zakoupí na ič.

9) Pokud je zboží prodáno do zahraničí. 

10 ) Pokud jde o software s kodem i nepoužitým, nebo hru, s elektronickou licencí. Odesláním elektronické licence zaniká nárok na vrácení částky

 

 

 

 

 

 

--Reklamační řád--

Podnikatel Michael Gassenbauer, s místem podnikání Kloboukova 2256/65, 148 00, Praha - Chodov, IČ 71676309, DIČ CZ7803050145, zapsané v registru živnostenského podnikání u Úřadu městské části Praha 11 (dále též jen „GGPC“ nebo „Prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 3. Zákazníkem internetového obchodu GGPC.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost Prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

 1. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

 2. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 3. Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně na adrese GGPC - Michael Gassenbauer, Kloboukova 2256/65 , Praha 4 , 148 00 nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu GGPC - Michael Gassenbauer, Kloboukova 2256/65 , Praha 4 , 148 00.

 4. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.

 5. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchoděggpc.cz podnikatele Michala Gassenbauera. Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží nebo řádně vyplněný záruční list.

 6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

  • mechanickým poškozením Zboží

  • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,

  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

  • prokazatelně nesprávným užíváním,

  • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,

  • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

  • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

  • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,

  • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

 7. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

 8. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím. Hry na PC , software a další jsou vždy elektronické a tím pádem se na ně nevztahuje možnost vrácení ve 14ti denní lhůtě a ani je nelze vyměnit za jiný produkt,jako je to u nás u jiného zboží

 9. LCD monitory musí splňovat ustanovení dle normy ISO 13406-2. Za vadné Zboží s možností uplatnění reklamace nebo uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvu se považuje LCD monitor, u něhož se projevilo vyšší než maximální přípustné množství vadných pixelů či clusterů. Norma ISO 13406-2 rozděluje monitory do čtyř kvalitativních tříd.

Třída

Typ 1 – bílý bod (trvale svítící pixel)

Typ 2 – černý bod (trvale nesvítící pixel)

Typ 3 – barevný bod (trvale ne/svítící sub pixel, výsledkem je bod s jinou než požadovanou barvou)

Cluster (čtverec 5x5 pixelů) typ 1

Cluster (čtverec 5x5 pixelů) typ 2

I.

0

0

0

0

0

II.

2

2

5

0

2

III.

5

15

50

0

5

IV.

50

150

500

5

50

 1. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor, tisková hlava, lampa projektoru), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat Zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.

 2. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

 3. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

IV. Záruční doba

 1. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého Zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců. Pro Kupujícího–podnikatele činí záruční doba šest měsíců.

 2. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

V. Práva z vad Zboží

 1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující–spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující–spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

 2. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne.

 3. Pokud Kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu – spotřebiteli.

 4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 5. Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 6. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

 7. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující–spotřebitel místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

VI. Vyřízení reklamace

 1. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

 2. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese Michael Gassenbauer, Kloboukova 2256/65 , Praha 4 , 148 00, nebo na zákaznické telefonní lince +420 606 221 220.

 3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

 4. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

 5. Prodávající při převzetí Zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí Zboží přebíraného k reklamaci, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

 6. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

 7. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

VII. Odmítnutí přijetí do reklamace

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

 2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 3. Z důvodu bezpečnosti při převážení Zboží a další manipulaci je Prodávající oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že z něho není odstraněn motorový olej a benzín.

VIII. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

 1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.

 2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 3. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

 4. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 14.9.2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Heureka
GoPay, Visa, ...
Nenechte si ujít akční nabídky:

Doporučujeme zakoupit spolu se zbožím